logo Nieuwsbrief 2020-01    (09-03-2020)
Inhoud Pagina
Nieuws, nieuwtjes en mededelingen 1    
    Van de bestuurstafel     Wim Welmers 1    
    Ol' man river     Bestuur 2    
    Contributie 2020     Jan Zijlstra 2    
    Kopij, publicatie en regels van redactie     Herman Verberne 3    
    Interview met Kees Smit     Nico Abbink 4    
    Frans Kocx neemt waar voor Zana     Herman Verberne 5    
    Van de bestuurstafel     Wim Welmers 5    
    jubileumvermeldingen en beëindigingen lidmaatschap     bestuur 6    
Komende activiteiten 6    
Colofon 6    
* * *
Nieuws, nieuwtjes en mededelingen
Van de bestuurstafel
geen afbeelding bij column

Verslag  van de bestuursvergadering van mannenkoor Orpheus op donderdag 23 januari 2020 bij Bart Koopman.

 1. De vz. blijkt voldoende hersteld om het voorzitterschap volledig te kunnen vervullen. 
  De penningmeester heeft de jaarlijkse opgaaf aan de KBZON verzorgd en 32 leden als contributieplichtig vermeld. Herman heeft alle facturen naar de Vrienden verstuurd.
 2. We lopen de actielijst na.
 3. Evaluatie kerstconcert za. 14 dec.2019.
  Herman woonde het concert voor de eerste keer in zijn lange loopbaan als zanger en bestuurslid bij als toehoorder. Longaandoeningen maakten het hem onmogelijk mee te zingen. En Bart hield dus een keurig welkomstwoordje. Herman beoordeelde het optreden als een goed kerstconcert. Ook onze dirigent was tevreden.
  Verder discussiëren we over het al dan niet continueren van kerstconcerten, om de 2 of 3 jaar, of helemaal afschaffen.  Er is een groot aanbod van kerstconcerten en bij het niet jaarlijks geven van een kerstconcert moet er alweer vanaf de zomer voor gerepeteerd worden.
  Herman zal in de a.s. ALV nog eens peilen hoe groot de animo van de zangers is om kerstconcerten te geven en in welke frequentie.
 4. Dan het optreden in de Vleugels do.19 dec.2019. Nog steeds was Herman door genoemde ziekte afwezig, nu zelfs als toehoorder. De akoestiek in de Vleugels was een moeizame factor, maar al met al een goed gevoel aan het optreden overgehouden.
  Ook spreken we af, kort voor een optreden het draaiboek op punten en komma’s nog even door te nemen. Herman en Bart zullen het draaiboek weer eens reviseren.
 5. Planning  najaarsconcert 2020. We overleggen over een geschikte locatie, een heel scala van geschikte zalen passeert de revue. We overleggen wie we als  gast zullen  uitnodigen, een koor, een muziekgezelschap of  een solist. Eens een fado zangeres aantrekken? Een gezelschap liefst uit de regio, vanwege de aanzuigende werking op publiek. Uiteraard wordt de onze muzikale leiding betrokken bij de keus. We plannen voorlopig zondagmiddag 8 nov. 2020, als het tenminste met de diverse partijen lukt.
 6. We bespreken de situatie tijdens de afwezigheid van de dirigent, Zana heeft afgelopen repetitie al aan het koor gemeld, dat Frans Cocx, gedurende haar afwezigheid haar waarnemer wordt. De penningmeester regelt een en ander financieel af.
 7. We bereiden onze ALV 2020 voor en plannen een datum. We komen uit op ma. 23 of 30 maart. In ieder geval moet er een nieuwe secretaris worden aangesteld, alsmede een bestuurslid.
  In de ALV zal de vz. het gebruik van plastic mappen en de volgorde van partituren in de concertmap bespreken,
 8. We hebben inmiddels afscheid van Jan Koopman genomen, maar Herman biedt aan hem toch nog eens te  bezoeken.  
 9. Bij het instuderen van Old man River stuitten we op een stuitende benaming voor een gekleurde bevolkingsgroep. Er zijn  inmiddels diverse suggesties binnengekomen. Opnieuw een gewijzigde tekst uitprinten? We opteren voor een wijziging met de pen door de zangers zelf, op aangeven van de vz.

 

Wim Welmers [10-02-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-01    (09-03-2020)
Ol' man river
geen afbeelding bij column

Afgelopen maandag hebben wij het bekende lied "Ol' man river" uit de musical "Showboat" opnieuw in repetitie genomen. Er ontstond een gesprek over de mogelijke kwetsende betekenis van sommige woorden. Natuurlijk het gebruik van ‘nigger’ in het zuiden van de VS is door blanken bedacht en heeft een kwetsende betekenis. Dat het ogenschijnlijk gezongen wordt door een zwarte Amerikaan doet daar niets aan af. Dat is tenslotte besloten door de Jerome Kern en Oscar Hammerstein II in 1927. Wij hebben hier dus nog verder over doorgedacht.
 
Het lied verhaalt over slavernij. En misschien poogt men daartoe een schets te geven van die onderdrukkende zaak. Ik heb dus niets tegen het gebruik van woorden die dit schetsen ondersteunen. Dat edele karakter achter de tekst is echter niet heel waarschijnlijk. Een feit is dat in de ’roaring twenties’ (de jaren tussen eerste Wereldoorlog en Beurskrach) de gehele Westerse wereld nog zwaar negatief dacht over niet-blanken. De emancipatie van dergelijk algemeen denken is pas veel later op gang gekomen. De wereld is in dat opzicht verandert.
Het woord ‘nigger’, lijkend op ons ‘nikker’ (dat ook via de slavernij in onze taal is beland) in de tekst is het kwetsende woord. Herman: "Het zou mij niets verbazen als een ethymologisch onderzoek aantoont dat het Amerikaanse woord ‘nigger’ zijn herkomst vind van het Nederlandse woord. Per slot van rekening dreef de WIC (de West-indische Compagnie) op de driehoekshandel (slaven naar VS, katoen en tabak naar Nederland, en Nederlandse prullaria naar West Afrika)." 
 
Ook in Nederland wonen diverse mensen van Surinaamse, Ned.Antillen en ook Afrikaanse afkomst, die wij, het mannenkoor Orpheus, zouden kunnen kwetsen door gebruik van dit woord in ”O’l man river”. Derhalve denken wij dat we er goed aan doen om een vervanging te zoeken. In zijn geheel is het misschien handig om de tegenstelling zwart.wit te vervangen door rijk/arm. Dat wij bij eerdere uitvoeringen het woord wel gebruikt hebben omdat het originele tekst is, is eigenlijk een oneigenlijk argument in deze discussie. Het is beter om als organisatie hier over na te denken en een stukje verbetering door te voeren.

De bibliothecaris heeft een internetonderzoek gedaan naar alternatieve formulering voor enkele onderdelen. Het bestuur van Orpheus heeft op donderdag 22 januari 2020 in bestuursvergadering het volgende besluit n.a.v. dit onderzoek genomen:

 • in maat 11 en 13 wordt "Niggers all work" vervangen door 'Here we all work"
 • in maat 14 wordt "white folks" vervangen door "rich folks"
 • in maat 22 wordt "white boss" vervangen door "big boss"
 • in maat 30 wordt "white man boss" vervangen door "big man boss"

De voorgestelde wijziging valt precies binnen het bestaande ritme en klemtoon van het lied.

Bestuur [24-01-2020]
 
Contributie 2020
geen afbeelding bij column

Beste medezangers,

Van verschillende kanten heb ik vernomen dat het zenden van een jaarlijkse contributiebrief voor een aantal leden als wenselijk wordt ervaren. Hierdoor heeft het bestuur besloten dat via de mail voortaan in januari een contributiebrief aan de leden zal worden verzonden.

De jaarlijkse contributie voor het lopende jaar bedraagt per 1 januari 2020 € 240.
Voor de leden die al dan niet automatisch in termijnen betalen zijn de bedragen als volgt:

 • per half jaar € 120;
 • per kwartaal € 60;
 • per maand € 20.

Voor de volledigheid, het bankrekeningnummer van ons koor is NL05 RABO 0376 4246 64 ten name van mannenkoor Orpheus.

Penningmeester mannenkoor Orpheus

Jan Zijlstra [24-01-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-01    (09-03-2020)
Kopij, publicatie en regels van redactie
geen afbeelding bij column

Dit artikel beschrijft het 'Orpheus-publicatieproces' ten behoeve van transparantie
Berichten namens Orpheus in kranten en andere nieuws-media geschieden altijd door het bestuur van Orpheus. Dit artikel gaat echter over publicatie in de Orpheus Nieuwsbrief of soortgelijke informatiekranten via de Orpheus-site.

Berichten die men aan Orpheus stuurt voor algemene doeleinden noemen wij kopij. Het bestuur van Orpheus behoudt zich het recht voor besluit van publicatie van kopij in hun publicaties zoals bijv. de Nieuwsbrief voor verspreiding onder haar relaties. Kopij kan worden aangeleverd in de vorm van e-mail of het afgeven in papiervorm aan een bestuurslid. Het bestuur van Orpheus neemt de kopij dan in overweging tot publicatie door het invoeren in de site in de status 'klad'. Met sommige functionarissen van het koor (bibliothecaris, PR, thuisstudie) is afgesproken dat zij in overleg met het bestuur zelfstandig artikelen voor publicatie als kopij in te kunnen voeren.

Voor zangers van Orpheus is op de site een functie aangebracht onder password-beveiliging voor het indienen van kopij: "Kopij inleveren". De zanger kan het artikel via "Kopij inleveren" blijven aanpassen zolang het artikel de status 'klad' heeft.

Om redenen van huisstijl en kwaliteitsbewaking vormt redactie een onderdeel van het publicatieproces. Deze redactie is de laatste in de reeks van handelingen tot publicatie en eindigt met het wegnemen van status 'klad'. Voor de dagelijkse afhandeling heeft het bestuur een redacteur aangesteld. Deze voert het proces van redactie uit en zal in moeilijke gevallen in overleg gaan met het bestuur, die dan het eindbesluit neemt. Als kader voor zijn werk heeft de redacteur een set 'Regels van redactie'.

 1. Aansprakelijkheids-risico
  Als een artikel wordt ingediend, waarbij de situatie ontstaat dat Orpheus aansprakelijk kan worden gesteld na publicatie, dan zal het bestuur van Orpheus het besluit kunnen nemen om (een deel van) het artikel niet te publiceren. De auteur zal worden aangesproken op dit besluit en de risico's waar de auteur de vereniging aan had kunnen blootstellen. Hier kan worden gedacht aan kwetsend taalgebruik, beledigingen aan mensen of groeperingen, racisme e.d.
  Ook artikelen waar een verborgen agenda of politiek standpunt wordt gelezen die het voortbestaan van het koor ondermijnen en/of tegen statuten of huishoudelijk reglement ingaan, zonder dat een dergelijk doel de bestaande overlegstructuur van de vereniging heeft gepasseerd.
 2. Zonder overleg met auteur
  1. Leestekens
   Voor een constante stijl past de redacteur de volgende afspraak toe:
   Leestekens staan altijd in de vorm woord-leesteken-spatie-woord: "bestuur, die". Uitzondering op deze regel is aanhalingsteken of haakje openen, waar leesteken en spatie worden omgedraaid: "functionarissen van het koor (bibliothecaris, PR, thuisstudie) is".
  2. Lijst of opsomming
   Als een auteur een lijst of opsomming toepast, dan besluit de redacteur tot de vorm van opsomming. Er bestaat een voorkeur voor 'genummerde opsomming', zoals deze regels van redactie zijn vastgelegd. Daar waar een 'ongenummerde opsomming' betekenis toevoegt in de vorm van "zonder voorkeur van volgorde", kan de redacteur deze overnemen in de vorm van bullet-lijst.
  3. Alinea's
   Voor leesbaarheid (ook ten behoeve van pagina-indeling in de nieuwsbrief of andere publicatie) kan de redacteur ingrijpen in de alinea-indeling. Dit ingrijpen verplaatst geen zinnen, doch beperkt zich tot besluit van waar een alinea begint of eindigt.
 3. In overleg met de auteur
  1. Taalfouten
   Taalfouten zijn voor de rekening van de auteur. Doch omdat de publicatie onder verantwoordelijkheid van het bestuur valt, zullen taalfouten (spelling of zinsbouw) in overleg met de auteur kunnen worden bijgesteld, indien zij worden opgemerkt.
  2. Feitvermeldingen
   Als in een artikel een stelling wordt waargenomen, die strijdig is met feiten uit de geschiedenis van Orpheus, dan wordt eerst gecontroleerd of het expliciet als mening wordt verkondigd. Indien niet, dan zal contact worden opgenomen met de auteur over een betere formulering. Indien de auteur nadrukkelijk wenst de formulering ongewijzigd te laten, dan kan de redacteur overgaan tot het plaatsen van een redactionele toevoeging onder vermelding van "Redactie: " of "[ red.]". De redacteur zal dan feit-controle in overleg met het bestuur uitvoeren.
 4. Overige zaken
  In zaken waarin bovenstaande regels geen uitsluitsel geven, zal de redacteur overleg met het bestuur voeren.
Herman Verberne [24-01-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-01    (09-03-2020)
Interview met Kees Smit
geen afbeelding bij column

Kees Smit zingt sinds 01-01-2019 bij de 1e tenoren.

 1. Wat is je naam, woonplaats (wijk) en beroep?
  Mijn naam is Kees Smit , woon in Alkmaar (Kooimeer) en ben gepensioneerd.
 2. Waar ben je opgegroeid en hoe kwam je in je huidige woonplaats terecht?
  Ik ben geboren en opgegroeid in Alkmaar in de Achterdam. Ik had een broertje dood aan leren en wist niet wat ik wilde worden. Er werd besloten dat ik maar naar de ambachtsschool zou gaan om  timmerman te worden. Na deze opleiding ging ik niet aan de slag als leerling-timmerman, maar koos voor een baan als koks leerling bij de Hertenkamp in Bergen. Daarna naar Schrama waar ik banketbakker en kok was en van alles en nog wat deed. Na dit avontuur ging ik werken bij Ringers chocoladefabriek met een onderbreking van de militaire dienst. Bij dit bedrijf had ik geen goede vooruitzichten en ben aan de slag gegaan bij de Verenigde Noord-Hollandse dagbladen. Bij dit toen mooie bedrijf heb ik allerlei grafische opleidingen gevolgd en diploma`s gehaald en ben vele jaren werkzaam geweest als graficus. Door de ernstige ziekte van mijn vrouw was ik thuis hard nodig en kon het voor elkaar krijgen op mijn 60ste vervroegd met pensioen te gaan. Nadat mijn vrouw overleden was kreeg ik weer de kriebels opnieuw aan het werk te gaan. Doordat ik mijn huidige vriendin leerde kennen, kreeg mijn leven weer zin en willen we alleen nog leuke dingen samen doen. Ik heb 2 dochters en een zoon en samen met mijn vriendin 9 kleinkinderen, waarvan wij ook erg genieten.
 3. Hoe lang zing je al?
  Ruim 30 jaar.
 4. Waarom ben je gaan zingen en waarom is de keus uiteindelijk op Orpheus gevallen?
  Ik vind zingen relaxed en heb een redelijke stem. De keus is op Orpheus gevallen om twee redenen: de voornaamste reden is dat er op maandagavond gerepeteerd wordt en de tweede: het repertoire staat mij wel aan.
 5. Welke hobby's heb je zoal naast het zingen?
  Ik zing ook nog bij een mannenkoor in Purmerend. Naast dit zingen biljart ik graag en geniet volop in de zomermaanden van het campingleven, waarbij o.a. ook het ontspannen tuinieren en knutselen hoort.
 6. Van welke muziek houd je?
  Ik houd van opera en kan genieten van klassieke muziek.
 1. Heb je een favoriete zanger of zangeres?
  Pavarotti
 2. Is er iets wat je stoort bij mannenkoor Orpheus?
  Wat mag er volgens jou best wel veranderen?
  Nee. Ik ben tevreden zoals het nu gaat.
 3. Heb je nog wensen met betrekking tot het koor? Zo ja, welke?
  Nee hoor.
 4. Wat vind je sterke punten aan dit koor?
  Wat vond je tot nu toe de grootste gebeurtenis met het koor en waarom?
  Gezellige repetities. Soms gaat het wat rommelig bij de repetities, maar de uitvoeringen zijn altijd prima in orde. Het voorjaarsconcert 2019 samen met het dameskoor Vigorosa vond ik heel mooi door het samen optreden en de mooi gezongen nummers.
 5. Is er nog iets wat je wilt vertellen?
  Nee
 6. Wat vond je van dit interview?
  Prima, gezellig.

Voor oude interviews, bezoek de jaaroverzichten.

Nico Abbink [09-02-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-01    (09-03-2020)
Frans Kocx neemt waar voor Zana
geen afbeelding bij column

Wegens omstandigheden kon Zana in februari Orpheus niet dirigeren. Frans Kocx is in overleg met Zana en op advies van Annemarie benaderd om voor haar waar te nemen. Hij heeft dit met veel verve gedaan.

Afgelopen maandag bleek dat Zana ook een terugkoppeling had gehad van Frans en dat zij enige zaken enthousiast heeft overgenomen en ook bij het bestuur aangaf dat Orpheus daar wat mee kan (en mischien ook wel moet). Nu was Frans 2x blijven nazitten en in wisselende samenstelling zijn gesprekken geweest met Bart, Jan en ondergetekende. Dat was zeer verhelderend en dus vonden wij ook dat wij daar wat mee moeten doen.

Want, wat is er gebeurd? Welnu Frans heeft in die vier weken met enthousiasme onze focus gebracht naar binding tussen de zangers en ons publiek. Hij gaf aandacht aan:

 1. Richten op en contact maken met het publiek (en dus de dirigent wat meer met de ooghoeken in de gaten houden).
 2. Energie stoppen in de betekenis van de zang.
 3. Lol hebben met wat we zingen.
 4. Een ontspannen houding, die dus ook meer op het publiek gericht moet zijn. En waarbij de ritmes van het werk wat meer gevoeld en gevolgd kunnen worden.
 5. Kleine wijzigingen in sommige arrangementen zodat de koorharmonie niet zo 'standaard-klassiek' is bij, met name, de wat modernere muziek.

Frans: "Jullie zouden moeten willen bereiken dat het publiek denkt: 'Dat die mannen dat zo kunnen.'". Dit had een enorm effect. Alle zangers werden enthousiaster en het resultaat werd beter. Er was daardoor ook veel plezier bij het repeteren. Ik meen gezien te hebben dat alle zangers het 4 prettige repetities vonden. Afgelopen maandag meldde Zana dan ook dat zij blij is met de ontwikkeling. Zij staat hier achter en gaf er vervolg aan. En dus, ja, hier moeten we wat mee.

In feite zijn de bestuursleden bewust geworden dat wij, om nog lange tijd met plezier te kunnen zingen bij Orpheus, ook een visie moeten ontwikkelen die op termijn ons bestaan op een beter fundament kan plaatsen. Dus bij de bestuursvergadering van gisteren hebben wij gesproken over een aantal zaken die hier uit voortvloeien: 'werken aan publiekbinding', 'promotie', 'kleine uitvoeringen', 'Orpheus en het show-element' en nog veel meer.

Wij zijn blij dat door deze tijdelijke oplossing zo veel meer plezier en bewustzijn op ons pad komt.

Herman Verberne [06-03-2020]
 
Van de bestuurstafel
geen afbeelding bij column

Verslag van de bestuursvergadering van mannenkoor Orpheus op donderdag 5 maart 2020 om 20:00 uur bij Herman Verberne.

 1. Evaluatie vervanging dirigent in febr. 2020 door Frans Kocx.
  We hebben besproken hoe de vervanging ons is bevallen, wat we er als koor van  hebben  geleerd en  het bestuur heeft van Frans een aantal tips gekregen. Herman zal hier in de a.s. ALV op terugkomen en zal er een stukje voor de nieuwsbrief over schijven.
 2. Herman en Bart hebben  aangeboden het draaiboek , dat wij hanteren bij het organiseren van een optreden, nog eens tegen het licht te houden.
 3. Concerten. We hebben een aantal opties besproken, m.n. van mogelijke gasten voor ons najaarsconcert 2020.  Ook voor het jaar 2021 hebben we al wat gedachten.
 4. Voorbereiding ALV 2020. We hebben de datum vastgesteld op maandag 30 maart.  Het belangrijkste onderwerp blijft het aantrekken van 2 nieuwe bestuursleden. Jan zal de jaarstukken aanleveren en Wim de vergaderstukken.
 5. Lief & Leed. Niek v.d. Ende heeft bericht, dat hij wegens ziekte in ieder geval tot  mei 2020 de repetities niet zal bezoeken.

In de volgende bestuursvergadering zullen we in ieder geval de uitkomsten van de ALV 2020  bespreken.

Wim Welmers [03-03-2020]
 

logo Nieuwsbrief 2020-01    (09-03-2020)
jubileumvermeldingen en beëindigingen lidmaatschap
geen afbeelding bij column
Datumbij Orpheus
01-01-2020Harry Reimert35 jaar
01-01-2020Nico Dekker25 jaar
01-03-2020Aad van Zelst15 jaar
opzeggingennaamlidmaatschap
31-12-2019Jan Koopman01-02-1991..31-12-2019
bestuur [09-03-2020]
 
* * *
Komende activiteiten
Agenda Bron: bestuurLaatst bijgewerkt: 10-02-2020
Ma 13-04-2020 -2e paasdag, geen repetitie
Ma 01-06-2020 -2e pinksterdag, geen repetitie
Ma 29-06-202020:00-22:00Wijkcentrum De Oever Laatste repetitie seizoen 2019-2020
* * *
Colofon
De Orpheus nieuwsbrief is een uitgave van mannenkoor Orpheus, het oudste mannenkoor van Alkmaar.
Mannenkoor Orpheus, is een koor voor alle gezindten. Ons motto is zingende mensen zijn gelukkige mensen.

Al onze publicaties zijn openbaar en te vinden op: www.handig4u.nl/orpheus
* * *